Kõik õpilased saavad õppetöös osaleda antud tingimustel:

  1.  Ta on alla 18-aastane;
  2. Ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine  tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  3. Ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud (läbipõdenud ja 1 doosiga vaktsineeritud) isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi.

Alates 25.10.2021 jõustus VV korralduse 23.08.2021 nr 305 uus redaktsioon, mis sätestab täiendkoolitusel osalemise tingimused: https://www.riigiteataja.ee/akt/321102021004

Ilma nõudeid täitmata õppetöös ja õppesõidul osaleda ei saa. Mask on õppeklassis ja õppesõidul kohustuslik!